هفت

  • بی نام
  • شنبه ۲۹ ارديبهشت ۹۷
  • ۰۷:۴۷

کم حوصله ام

مثل گلی اول پاییز

قصری که مقارن شده با حمله ی چنگیز

برشاخه ی تنهایی من،

چند پرنده

دلگرم به ذکر غزلی رشک برانگیز

نمیدونم چرا این چند روزه هرچی  کتاب ها و اشعار این شاعر عزیز رو میخونم سیر نمیشم از شون :تفکر :)

علیرضا بدیع

+ هم اکنون در حال سفر کاری به استان سمنان

یک شعر و یک شاعر

  • بی نام
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷
  • ۰۰:۲۷

                                         

                                                  مباش در پی کتمان... که این گناه تو نیست                              که عشق می رسد از راه و دل به خواه تو نیست

                                                    به فکر مسند محکم تری از این ها باش                                              که عقل مصلحت اندیش تکیه گاه تو نیست

                                                    مباد گوش به اندرز عقل بسپاری                                                فنا طبیعت عشق است و اشتباه تو نیست

                                                   سیاه بخت تر از موی سر به زیر تو باد!                                  هر آن که کشته ی ابروی سر به راه تو نیست

                                                    سیاه لشگر مویت شکست خورده مباد!                                    نشان همدلی انگار در سپاه تو نیست

                                                      کشیده اند دل شهر را به بند و هنوز                                              خیال صلح در این خیل رو سیاه تو نیست

                                                    هزار صحبت ناگفته در نگاه من است                                       ولی دریغ که این شوق در نگاه تو نیست

علی رضا بدیع